Så gör du KYC till en konkurrensfördel

Regelverk är en del av vardagen för banker, finansbolag och fondbolag och vi har alla sett hur det kan gå om man inte är noggrann med regelefterlevnad. Det är inte konstigt att omfattande regelverksfrågor ibland upplevs som en tröskel för fondbolag som tittar på möjligheterna med direktförsäljning mot slutkund. Samtidigt finns det en stor affärspotential med direktförsäljning till slutkund som många inte vill missa.

Risker, oro och affärsmöjligheter

Regelverken är bolagsneutrala, det vill säga alla bolag oavsett storlek har samma krav på sig – det som skiljer är hur vi möter de utmaningar som kommer med regelverken. 

De som lyckas bäst på lång sikt är de som säkerställer att de lever efter regelverken med så lite handpåläggning och hantering som möjligt samtidigt som man identifierar och agerar på affärsmöjligheterna som kommer med förutsättningarna.

När det gäller regelverket kring KYC ser vi framförallt två områden där detta tankesätt kan appliceras: 

  1. Vid digital onboarding av nya kunder
  2. Vid de regelbundna uppdateringarna av kundinformation

Område 1, KYC som en del av den digitala onboardingen

Processen att ta in en ny kund innehåller flera steg. Ett tips är att hantera de krav på KYC som regelverken ställer som en integrerad del av den digitala onboardingen. Genom att samla flera processer i ett flöde upplevs det som smidigare för kunden. Målet med processen är att göra det enkelt att bli ”godkänd” som kund och att komma igång med ett lämpligt sparande baserat på kundens preferenser och syften.

Stegen i processen kan vara: 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Område 2; lär känna kunden vid regelbundna uppdateringar

KYC är inte något man gör en gång och sen är klar med. Myndigheterna kräver att informationen man har om kunden är aktuell och uppdaterad. Det innebär att med regelbundenhet följa upp för att se om riskläget har förändrats för kunden. 

Det sämsta sättet att göra det på är att be kunden göra om samma kundkännedomsprocess igen. Istället bör en plattform ha funktionalitet med dynamiska formulär som hämtar upp befintlig information. Kunden kan då godkänna eller revidera om det har skett några förändringar sen sist. 

Här kan man passa på att inleda en dialog med kunden och skapa affärsmöjligheter. Man kan lägga till frågor som gör att ni kan erbjuda rätt produkt till rätt person, eller på olika sätt spetsa ert erbjudande baserat på information ni har om kunden. 

Med dynamiska formulär i plattformen undviker man dyr och omständlig manuell hantering. Istället kan man själv enkelt addera eller ta bort frågor, ändra i flöden och utformning – utan ingrepp i det bakomliggande systemet. 

Det här är ett tydligt exempel på hur man kan se ett tvingande regelverk som en möjlighet till aktiv kunddialog. 

Systematisera och minimera risk

Ett modernt systemstöd är en förutsättning för att säkerställa regelefterlevnad. Det man i alla lägen vill undvika är att hantera riskbedömning, kundkännedom och den löpande övervakningen med någon som helst manuell hantering.

Det man kan förvänta sig av en plattform för fond- och värdepappershandel avseende KYC och kundkännedom är att kunna; 

  • Automatisera manuell hantering för att spara tid och öka datakvalitet
  • Minimera risk för regelbrott och sanktioner genom att helt systematisera processen för kundkännedom
  • Kombinera flera processer när kunden är i flödet 
  • Lära känna er kund ännu bättre genom att utnyttja enkelheten i dynamiska formulär

Ett litet första steg

Är du den som fått KYC-frågan på ditt bord så har du säkert hunnit fundera både en och två gånger hur ni ska jobba med den framåt. 

Att känna sin kund är i grunden en självklarhet och ett krav från myndigheterna men också en konkurrensfördel. Det finns en möjlighet att använda det fönster som kravet på kundkännedom öppnar för att lära känna kunden bättre – och därigenom kunna ge kunden ännu bättre kundservice och träffsäkra erbjudanden.

Så första steget kanske är att ändra perspektiv från att se KYC som ett nödvändigt administrativt ont till en möjlighet att skapa en mer nyanserad bild av er kund.Kanske är du också intresserad av vilka produkter och plattformar som finns för att systematisera och automatisera. I så fall kontaktar du Johan Rydh på sales@leanon.se eller på telefon 0720 797 362

LeanOn-rts-24-orderrecordkeeping